بیش تر بدانیم

  • همه
  • اسپیسر بتنی
  • اسپیسر پلاستیکی
  • افزودنی های بتن
  • بتن
  • ترمیم سازه بتنی
  • حفاظت از خوردگی سازه
  • مشاهیر عمران و معماری
  • مقاومت فشاری بتن
  • نانو

روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎزه ﻫﺎ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎزه ای ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص(زﻟﺰﻟﻪ ﻳﺎ ﮔﻮد ﺑﺮداری ﻳﺎ …) آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﮔﺮﻗﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎزه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ …

آيا استفاده از افزودني هاي بتن باعث كاهش مقاومت فشاري بتن مي گردد؟

برخــي افزودنــي هــاي شــيميايي بــتن در اســتاندارد 2930 ايــران داراي مشخصــات فنــي اســتاندارد است. درايـن اسـتاندارد اجـازه داده شـده اسـت بصـورت محـدود…

مرحوم پرفسور صدرنژاد به شاگردانش درس زندگی می‌آموخت

از سال 1361 افتخار آشنایی با مرحوم صدرنژاد را داشته‌ام. وی رئیس دانشکده عمران معماری و راه و ساختمان آن موقع «مجتمع تکنولوژی انقلاب اسلامی» بود….

کاربرد مواد نانو در صنعت ساختمان

در این مقاله مواد نانو ساختاری معرفی خواهند شد که با توجه به نوظهور بودن چنین موادی می توانند تحولی شگرف در صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن ایجاد کنند….

اثر استفاده از اسپیسر پلاستیکی بر نفوذ موضعی آب در بتن

کاور بتن در جلوگیری از نفوذ املاح به داخل بتن نقش بسزایی دارد و این امر به کمک اسپیسر بتنی و یا اسپیسر پلاستیکی امکان پذیر میباشد….

نقش اسپيسر بر خوردگي فولاد تيرهاي بتن مسلح در خليج فارس

خوردگي سازه هاي بتن مسلح در مناطق با شرايط محيطي فوق العاده شديد از جمله خليج فارس منجر به كاهش عمر سازه در اين مناطق شده است….

به بالای صفحه بردن