آیا استفاده از افزودنی های بتن باعث کاهش مقاومت فشاری بتن می گردد؟

 

برخــی افزودنــی هــای شــیمیایی بــتن در اســتاندارد ۲۹۳۰ ایــران دارای مشخصــات فنــی اســتاندارد است. درایـن اسـتاندارد اجـازه داده شـده اسـت بصـورت محـدود بـرای برخـی از افزودنیهـای شـیمیائی بـا کـاهش مقاومت درمقایسه با مخلوط شاهد (کنتـرل) روبـرو باشـیم. در ایـن رابطـه نظـر شـما را بـه جـدول زیـر جلـب مـی کنم. اما باید در نظر داشـت اجـازه بـرای کـاهش مقاومـت در مشخصـات اسـتاندارد، الزامـاً بـه معنـای پـائین آمـدن مقاومت فشاری بتن با محصولات موجود نخواهد بود.

pazhooheshco - مقاومت فشاری - 5

بنابراین در هشت مورد از ۱۳ مورد اجازه کاهش مقاومت وجود دارد.

بدیهی اسـت در اسـتفاده از روان کننـده ای کـه بـرای کـاهش نسـبت آب بـه سـیمان یـا کـاهش مصـرف سـیمان بکار مـی رود بـا افـزایش مقاومـت روبـرو مـی شـویم بـویژه در طرحهـای اخـتلاط آزمایشـگاهی و کارگـاهی، تـاثیر این مواد چشمگیر است.

هم چنین می توان گفت که با مصـرف دوده سیلیسـی یـا برخـی مـواد معـدنی پـودری بـه شـرط اینکـه بـا کـاهش نسـبت آب بـه سـیمان روبـرو نشـویم مـی تـوان مقاومـت هـای دراز مـدت خـوبی را بدسـت آورد و در مـورد دوده سیلیسـی مقاومـت هـای کوتـاه مـدت ۷ و میـان مـدت ۲۸ روزه نیـز بـا افـزایش همـراه اسـت. ضـمناً بایـد اذعـان کــرد کــه هــدف از مصــرف افزودنــی هــا همــواره افــزایش مقاومــت نیســت بلکــه خــواص دیگــری ماننــد دوام و نفوذناپذیری و یا امکان پـذیری اجـرای یـک سـازه مطـرح اسـت کـه بـدون ایـن مـواد، دسـتیابی بـه ایـن خواسـته ها میسر نمی گردد.

در اســتاندارد EN934 ، مشخصــات افزودنــی هــا همــان مشخصــات اســتاندارد ۲۹۳۰ ایــران اســت. اســتاندارد C494 ASTM هفت نوع افزودنـی شـیمیائی را مطـرح کـرده اسـت کـه بـرای یـک نـوع آن کـاهش مقاومـت تـا ۹۰ درصـد رامنظـور نمـوده اسـت (کندگیرکننـده). هـم چنـین بـرای زودسـخت کننـده هـا مقاومـت ۶ ماهـه و ۱ ســاله را تــا ۹۰ درصــد مجــاز دانســته اســت. در C1017 ASTM بــرای فــوق روان کننــده (بــا نســبت آب بــه سیمان برابـر) از نـوع خنثـی و دیرگیـر، کـاهش مقاومـت ۳ روزه تـا یکسـاله را تـا ۹۰ درصـد مجـاز دانسـته اسـت. هــم چنــین در C260 ASTM بــرای مــواد حبــاب زا مقاومــت ۳ ،۷ و ۲۸ روزه مــی توانــد ۹۰ درصــد مخلــوط شاهد باشد.