آيا استفاده از افزودني هاي بتن باعث كاهش مقاومت فشاري بتن مي گردد؟

آيا استفاده از افزودني هاي بتن باعث كاهش مقاومت فشاري بتن مي گردد؟

 

برخــي افزودنــي هــاي شــيميايي بــتن در اســتاندارد 2930 ايــران داراي مشخصــات فنــي اســتاندارد است. درايـن اسـتاندارد اجـازه داده شـده اسـت بصـورت محـدود بـراي برخـي از افزودنيهـاي شـيميائي بـا كـاهش مقاومت درمقايسه با مخلوط شاهد (كنتـرل) روبـرو باشـيم. در ايـن رابطـه نظـر شـما را بـه جـدول زيـر جلـب مـي كنم. اما بايد در نظر داشـت اجـازه بـراي كـاهش مقاومـت در مشخصـات اسـتاندارد، الزامـاً بـه معنـاي پـائين آمـدن مقاومت فشاري بتن با محصولات موجود نخواهد بود.

pazhooheshco - مقاومت فشاری - 5

بنابراين در هشت مورد از 13 مورد اجازه كاهش مقاومت وجود دارد.

بديهي اسـت در اسـتفاده از روان كننـده اي كـه بـراي كـاهش نسـبت آب بـه سـيمان يـا كـاهش مصـرف سـيمان بكار مـي رود بـا افـزايش مقاومـت روبـرو مـي شـويم بـويژه در طرحهـاي اخـتلاط آزمايشـگاهي و كارگـاهي، تـاثير اين مواد چشمگير است.

هم چنين مي توان گفت كه با مصـرف دوده سيليسـي يـا برخـي مـواد معـدني پـودري بـه شـرط اينكـه بـا كـاهش نسـبت آب بـه سـيمان روبـرو نشـويم مـي تـوان مقاومـت هـاي دراز مـدت خـوبي را بدسـت آورد و در مـورد دوده سيليسـي مقاومـت هـاي كوتـاه مـدت 7 و ميـان مـدت 28 روزه نيـز بـا افـزايش همـراه اسـت. ضـمناً بايـد اذعـان كــرد كــه هــدف از مصــرف افزودنــي هــا همــواره افــزايش مقاومــت نيســت بلكــه خــواص ديگــري ماننــد دوام و نفوذناپذيري و يا امكان پـذيري اجـراي يـك سـازه مطـرح اسـت كـه بـدون ايـن مـواد، دسـتيابي بـه ايـن خواسـته ها ميسر نمي گردد.

در اســتاندارد EN934 ، مشخصــات افزودنــي هــا همــان مشخصــات اســتاندارد 2930 ايــران اســت. اســتاندارد C494 ASTM هفت نوع افزودنـي شـيميائي را مطـرح كـرده اسـت كـه بـراي يـك نـوع آن كـاهش مقاومـت تـا 90 درصـد رامنظـور نمـوده اسـت (كندگيركننـده). هـم چنـين بـراي زودسـخت كننـده هـا مقاومـت 6 ماهـه و 1 ســاله را تــا 90 درصــد مجــاز دانســته اســت. در C1017 ASTM بــراي فــوق روان كننــده (بــا نســبت آب بــه سيمان برابـر) از نـوع خنثـي و ديرگيـر، كـاهش مقاومـت 3 روزه تـا يكسـاله را تـا 90 درصـد مجـاز دانسـته اسـت. هــم چنــين در C260 ASTM بــراي مــواد حبــاب زا مقاومــت 3 ،7 و 28 روزه مــي توانــد 90 درصــد مخلــوط شاهد باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن