مدیر سایت

روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎزه ﻫﺎ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎزه ای ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص(زﻟﺰﻟﻪ ﻳﺎ ﮔﻮد ﺑﺮداری ﻳﺎ …) آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﮔﺮﻗﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎزه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ …

آيا استفاده از افزودني هاي بتن باعث كاهش مقاومت فشاري بتن مي گردد؟

برخــي افزودنــي هــاي شــيميايي بــتن در اســتاندارد 2930 ايــران داراي مشخصــات فنــي اســتاندارد است. درايـن اسـتاندارد اجـازه داده شـده اسـت بصـورت محـدود…

بتن پرمقاومت – تاثیر سیلیس (Ultra High Performance Concrete – UHPC)

بتن پرمقاومت – تاثیر سیلیس  (Ultra High Performance Concrete – UHPC) در اواسط دهه 60 میلادی ، بتنهایی با مقاومت Mpa80-40 ، بتن با مقاومت بالاHPC (High Performance Concrete) نامیده میشدند.در دهه 70 و80 میلادی برای اولین بار ، بتنهای  فوق العاده مقاوم UHPC با مقاومت 120 و حتیMpa 200 طراحی شدند. این افزایش مقاومت …

بتن پرمقاومت – تاثیر سیلیس (Ultra High Performance Concrete – UHPC) ادامه »

خوردگی بتن و روش های محافظتی

خوردگی بتن و روش های محافظتی در کنار روشهای متداول برای جلوگيری از نفوذ پديری و خوردگی بتن و آب بند نمودن آن چون استفاده از سيمانهای پوزولان طبيعی و مصنوعی ، ميکرو سيليس ، حفاظت کاتدی ، پوشش آرماتور ها با رزين اپوکسی ،  استفاده از ورقهای محافظ آلياژی، آرماتورهای آلياژی و کامپوزيت و …

خوردگی بتن و روش های محافظتی ادامه »

میکروسیلیکا یا سلیکافیوم چیست؟

میکروسیلیکا یا سلیکافیوم چیست؟ اگر به سواحل و جزایر خلیج فارس سفر نمایید بعضی سازه های بتنی را مشاهده خواهید کرد که علیرغم گذشت زمان نه چندان دور از احداث آنها در مقابله با خوردگی فولاد ناشی از نفوذ یون کلر موجود در آب و هوای ساحل ناتوان و اغلب آسیب دیده و در حال …

میکروسیلیکا یا سلیکافیوم چیست؟ ادامه »

به بالای صفحه بردن