بتن

۲۷ ۱۱, ۱۳۹۸

روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎزه ﻫﺎ

By |۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۶:۲۶:۲۲بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۸|بتن, ترمیم سازه بتنی, حفاظت از خوردگی سازه|بدون ديدگاه

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎزه ای ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص(زﻟﺰﻟﻪ ﻳﺎ ﮔﻮد ﺑﺮداری ﻳﺎ ...) آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﮔﺮﻗﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎزه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ...

۹ ۱۰, ۱۳۹۸

مرحوم پرفسور صدرنژاد به شاگردانش درس زندگی می‌آموخت

By |۱۳۹۸/۱۰/۸ ۲۲:۲۱:۱۲دی ۹ام, ۱۳۹۸|بتن, مشاهیر عمران و معماری|بدون ديدگاه

از سال 1361 افتخار آشنایی با مرحوم صدرنژاد را داشته‌ام. وی رئیس دانشکده عمران معماری و راه و ساختمان آن موقع «مجتمع تکنولوژی انقلاب اسلامی» بود....

۱۲ ۰۵, ۱۳۹۵

پروفسور رمضانیان پور، پدر بتن ایران

By |۱۳۹۸/۱۰/۸ ۲۱:۲۵:۲۲مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۵|بتن, مشاهیر عمران و معماری|۲ Comments

پروفسور رمضانیان پور، پدر بتن ایران در طی بیش ازسی سال آموزش و پژوهش در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی....

۱۰ ۰۵, ۱۳۹۵

بتن پرمقاومت – تاثیر سیلیس (Ultra High Performance Concrete – UHPC)

By |۱۳۹۵/۵/۱۰ ۸:۴۷:۱۴مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۵|افزودنی های بتن, بتن|بدون ديدگاه

بتن پرمقاومت - تاثیر سیلیس  (Ultra High Performance Concrete - [...]