آيا استفاده از افزودني هاي بتن باعث كاهش مقاومت فشاري بتن مي گردد؟

By |۱۳۹۸-۱۲-۱۰ ۱۹:۴۸:۰۳ +۰۳:۳۰۹ اسفند ۱۳۹۸|افزودنی های بتن, مقاومت فشاری بتن|بدون ديدگاه

برخــي افزودنــي هــاي شــيميايي بــتن در اســتاندارد 2930 ايــران داراي مشخصــات فنــي اســتاندارد است. درايـن اسـتاندارد اجـازه داده شـده اسـت بصـورت محـدود...